BZOJ-3157. 国王奇遇记

题目大意是要求下面这个式子

 \begin{eqnarray*} \sum_{i=1}^n m^i \cdot i^m \end{eqnarray*}

这个题目有三个版本:

BZOJ-3157 m \leq 200

BZOJ-3516 m \leq 1000

BZOJ-4126 m \leq 500000

这篇文章介绍 \mathcal O(m^2)\mathcal O(m) 两种做法

为了方便,定义一个函数 f(i)

 \begin{eqnarray*} f(i) = \sum_{k=1}^n k^i \cdot m^k \end{eqnarray*}

然后使用“扰动法“

 \begin{eqnarray*} (m - 1) \cdot f(i) & = & \sum_{k=1}^n k^i \cdot m^{k + 1} - \sum_{k=1}^n k^i \cdot m^k \\ & = & \sum_{k=1}^{n + 1} (k - 1)^i \cdot m^k - \sum_{k=1}^n k^i \cdot m^k \\ & = & n^i \cdot m^{n + 1} + \sum_{k=1}^n m^k \sum_{j = 0}^{i - 1} {i \choose j} \cdot (-1)^{i - j} \cdot k^j \\ & = & n^i \cdot m^{n + 1} + \sum_{j = 0}^{i - 1} {i \choose j} \cdot (-1)^{i - j} \sum_{k = 1}^n k^j \cdot m^k \\ & = & n^i \cdot m^{n + 1} + \sum_{j = 0}^{i - 1} {i \choose j} \cdot (-1)^{i - j} \cdot f(j) \\ \end{eqnarray*}

然后这个算法的复杂度是 \mathcal O(m^2) 的,但是这题最快可以做到 \mathcal O(m) 的!

Read More

Hello world!

第一次弄了博客感觉真好啊哈哈,虽然只有 100M 网页空间和 20M 数据空间造成了怨念……

我来测一测插件


\cos (\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta